Adatkezelési Tájékoztató

Letölthető ide kattintva

Bevezetés

A weblap üzemeltetője a LifeMet Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi utca 1. fszt. 1.) a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság” többek között rendezvényszervezéssel is foglalkozik.

Az adatkezelő adatai:

Teljes név: LifeMet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:3530 Miskolc, Rákóczi utca 1. fszt 1.

Adószám: 23901658-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-023964

Képviseli Bakos Barbara

E-mail: hello@nfspirit.com

Az Adatkezelővel közvetlenül lehetséges a kapcsolatfelvétel a weboldalon elérhető űrlapon.

A Weblap cookie-kat használ, amelyre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: LINK

Az adatkezelő alábbiak szerint kezeli a személyes adatokat:

2 Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön kapcsolatfelvétel vagy a rendezvények látogatása céljából önként felveszi a kapcsolatot társaságunkkal, az Ön által megadott személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelő kizárólag a kapcsolattartás céljából, és a kapcsolat fennállásának idejét követő 1 évig kezeli, majd törli. A kapcsolatfelvételi adatbázis nem kerül semmilyen más adatbázissal kapcsolatba. A kapcsolatfelvételi adatok törlése, helyesbítése (amennyiben nem kíván szerződést kötni társaságunkkal), bármikor kérhető, amely esetben azonosítást követően a törlést haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül végrehajtjuk.

3 Rendezvényeken való részvétel

Amennyiben Ön részt kíván venni a rendezvényünkön, az Általános Szerződési Feltételeink szerint szerződést köt Társaságunkkal. A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat Társaságunk a 679/2016 sz. EU Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint kezeli. A szerződéskötéshez szükséges (esetleges) személyes adatokat a szerződés fennállása alatt, és az azt követő, számviteli törvényi előírások szerinti határidőig kezeljük (8 év). A rendezvényeken felvételek és fotók készülnek, ez esetben a felvételek felhasználásának a jogalapja a 679/2016 sz. EU Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos érdek: Társaságunk tevékenységének dokumentálása, népszerűsítése, közösségi kapcsolatépítés.

Személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, rendezvény adatai, a részvétel ténye, képmás

Adatkezelési cél: a rendezvényen való részvétel és annak dokumentálása.

4 Adatbiztonság

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő biztonsági intézkedéssel védje az adatokat. Ennek érdekében az Adatkezelő az adatbázisait külön tárhelyen, megbízható környezetben védi.

  1. Érintetti jogok, amennyiben személyes adatot adott meg

Bármikor kérhet információkat a személyes adatairól, kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy korlátozását, és tiltakozhat a további adatkezelés ellen oly módon, hogy a honlapunkon található elérhetőségek bármelyikén kapcsolatba lép velünk.

Részletes tájékoztató a jogokról:

Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Önhöz tartozó személyes adathoz. Azaz: jogosult arra, hogy másolatot kérjen tőlünk személyes adatairól. Fenntartjuk a jogot, hogy ésszerű összegű adminisztrációs díjat számoljunk fel olyan egymás követő többszöri hozzáférési kérelem esetén, amelyeket egyértelműen kellemetlenkedés vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy ön mely adatkezelési tevékenység tekintetében kívánja gyakorolni hozzáférési jogát és meg kell adni, hogy mely adatkategóriákhoz kíván hozzáférni. Ezt a jogot csak akkor tudja gyakorolni, ha előzetesen azonosította magát.

Önnek jogában áll helyesbítést kérni, azaz: kérheti bármely Önhöz tartozó pontatlan vagy megváltozott személyes adat díjmentes helyesbítését. Ha helyesbítési kérelmet ad be, a kérvényhez bizonyítékot kell mellékelnie a helyesbítendő adatok tévességéről.

Önnek jogában áll a személyes adatai kezelésére vonatkozó korábban adott hozzájárulását visszavonni (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult). Honlapunkon nem gyűjtünk hozzájárulást.

Önnek a GDPR-ben meghatározott és fent már említett korlátokkal jogában áll személyes adatai törlését kérni, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük (lásd kapcsolatfelvételi adtatok). Korlátok:

  • Saját érdekeink és harmadik felek érdekei, elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben; vagy
  • Jogi, vagy szabályozási kötelezettségek, közigazgatási határozatok vagy bírósági végzések, amelyek szóban forgó törlésnek ellentmondanak.

Törlés helyett kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha:

  • Épp ellenőrizzük a személyes adatainak pontosságát; vagy
  • Az adatkezelés jogellenes, és Ön mégis ellenzi a személyes adatainak törlését; vagy
  • Önnek szüksége van személyes adataira, jogi követelés megállapítása, érvényesítése, illetve védelme céljából. Míg nekünk a fent felsorolt célokból már nincs szükségünk rájuk; vagy
  • Épp ellenőrizzük, hogy saját jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az ön érdekeivel szemben, ha ön a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja.

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, ha azok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ilyen adatkezelés honlapunkon nem történik).

Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés alapját az ön hozzájárulása vagy egy önnel kötött szerződés képezi, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a fent felsorolt egy vagy több jog gyakorlására irányuló kérelmet kíván benyújtani, forduljon Társaságunkhoz a honlapon megadott címek bármelyikén emailben. Kérjük kérelmében egyértelműen fejtse ki, hogy mely jogát szeretné gyakorolni; és milyen okból kíván élni a jogával, ha ez követelmény; kérelme legyen keltezve és aláírva.

Kérelmének kézhezvételét lehetőség szerint azonnal visszaigazoljuk Önnek. Ha a kérelem megfelel a fenti feltételeknek, akkor ésszerű időtartamon belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül eleget teszünk neki (amennyiben ennek jogi feltételei fennállnak).

Ha panasza merül fel személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, bármikor hozzánk emailben. Ha válaszunkkal továbbra sem elégedett, panasszal élhet az adatvédelmi hatóságnál, vagy az adatkezelő székhelye illetőleg az Ön lakcíme szerinti törvényszéknél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Elektronikus cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. Egyéb

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a weblapon ad tájékoztatást 

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) szabályai az irányadók.