Általános Szerződési Feltételek

ON-LINE JELENTKEZÉS

amely létrejött egyrészről a

LifeMet Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi utca 1. fszt. 1.); adószám: 23901658-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-023964), (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Társaság”)

másrészről

a Társaság rendezvényeire a www.lifemet.hu weblapon („Weblap”) jelentkező, a Társaság szolgáltatását megrendelő valamennyi felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) között. Felhasználó kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy lehet.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosítsa. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a Szervező szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosításokat elfogadta.

A tevékenység jogszabályi alapjai:

  1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
  2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”);
  3. A 679/2016 EU parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”);
  4. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fvtv.”);
  6. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A szolgáltatások célja

A Felhasználók a Weblapon különböző rendezvényekre vonatkozó hirdetéseket találnak és egyes személyes adataik regisztrációját követően az általuk kiválasztott rendezvényekre jelentkezhetnek, illetve kiegyenlítheti az ellenértékét.

Szerződés létrejötte

A Felhasználó a regisztrációjával elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az ÁSZF minden Felhasználóra vonatkozik.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Szervező tájékoztatója

Megrendelés

A Weblapon hirdetett rendezvényekre történő jelentkezés (regisztráció) során a Felhasználó megadja személyes adatait és feljogosítja a Szervezőt azok tárolására. A Felhasználó a rendezvényre történő jelentkezéssel feljogosítja a Szervezőt arra, hogy a megrendelés során adatait tárolja és a kapcsolatfelvétel, tájékoztatások során felhasználja.

A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ. A Felhasználó köteles jelszavát gondosan megőrizni. Minden olyan jelentkezésért, amelyet a Felhasználó jelszavával belépve tettek, a Felhasználó felelős.

A jelentkezés során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó a felelős. Amennyiben az Szervezőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén az Szervező jogosult a Felhasználó által küldött megrendeléseket törölni, továbbá hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A megrendelés elküldése során a vezeték és keresztnév, lakcím, továbbá e-mail címen kívül egyéb, önkéntesen megadott adatokra is szükség van, mint a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.

A rendezvényekre történő jelentkezés menete

A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A rendezvényen csak azok a Felhasználók vehetnek részt, akik a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy egyes esetekben a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.

Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat a Szervező nyomtatott és on-line anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatja. A felhasználás ellen a Felhasználót tiltakozási jog illeti meg, amelyet a Szervező e-mail címére küldött nyilatkozatban gyakorolhat.

A rendezvények paraméterei (időpont, helyszín, előadó) a Weboldalunkon csak tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát a Szervező fenntartja.

A Felhasználó a jelentkezés véglegesítése előtt megkapja a rendezvény szervezőjének a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást, amelyet kinyomtathat vagy számítógépére elmenthet. A Felhasználó a jelentkezés véglegesítésével kijelenti, hogy a Rendelet szerinti tájékoztatást jelentkezésével egyidejűleg kézhez kapta.

Elállás joga

A jelentkezés lemondása – ha a rendezvény weboldalán másképp nem rendelkezünk – csak írásban, legkésőbb a rendezvény előtt két héttel, a Szervező hozzájárulásával lehetséges.

Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díj alól nem mentesít.

Felelősségkorlátozás

A Szervező a Weblapon elhelyezett tartalmakért, a hirdetések helyességéért, pontosságáért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a jelentkezés teljesítése során felmerült problémáért a Szervezőt nem terheli felelősség.

A Szervezőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események (beleértve vészhelyzet kihirdetésétől függetlenül a járványhelyzetet) okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

A Szervező nem felel az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért.

Szerzői jog

A Weblapon közzétett tartalom (pl.: fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) a Szervező szellemi tulajdonát képezi.

A Weblapon közzétett film, videofelvétel, fotó és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve a Szervező írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A rendezvények videofelvételeinek, képeinek letöltése szigorúan tilos. A Szervező, a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

A Szervező által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.